, , ,

Personala vadishanas un motiveshanas psihologiskie aspekti

: >> ( ) >>
Tma: Personla vadanas un motivanas psiholoiskie aspektiTitullapa
Anotcija
Saturs
Ievads1. Personla vadbas teortiskais skaidrojums psiholoisk aspekt
1.1. Personlvadbas btba, nozme un struktra
1.2. Cilvku vajadzbas k darba uzvedbu noteicoais faktors
1.3. Personla vadana motivcijas kontekst2. Motivcijas teoriju referatv analze un saldzinana3. Personla motivana un vadana uzmum ZAUER
3.1. Uzmuma specifikas raksturojums
3.2. Personla loma firmas ZAUER darbb
3.3. Uzmum pastvos situcijas analze personla vadanas jom
3.4. Firmas darbinieku apmierintbas ptjums (ptana)
3.5. Ptjuma rezulttu analzesecinjumi un prieklikumi
kopsavilkumi (krievu, angu)
izmantots literatras un avotu sarakstsIEVADS
Pasaule mains arvien straujk, nesot ne tikai jaunas iespjas, bet ar jaunus sncenus. Pasaules tirgus ir kuvis piestints un izmums nav ar Latvija. odien uzmumiem jrins ar vissvko konkurenci.
Lai izturtu konkurenci, ir nepiecieams apaubt un pilnveidot visu, kas darts ldz im. Ir strauji jmains, jatmet visu lieko, jmekl jauni cei un iespjas.
Viens no vissvargkajiem jebkuras organizcijas konkurtspju un pat izdzvoanu noteicoiem faktoriem ir cilvki proti uzmuma personls. Personla nozmi pat grti prvrtt, jo cilvku darbs ir visu prju organizcijas resursu izmantoanas dzinjspks. Ja darbinieki nepilds savus tieus pienkumus gandrz visi procesi pasaul apstsies. Savukrt, ja darbinieki bs pietiekoi ieinteresti patrt savas spjas organizcijas lab un dars to labprtgi, tad da uzvedba veds pie dot uzmuma uzplaukuma.
Viss attsttajs valsts jau daus desmitgadus atpaka atzina efektvas personalvadbas nepiecieambu. s jautjums tika plai ptts, vairki zintnieki izvirzja savas koncepcijas. obrd pasaul nav vienot viedoka attiecb uz cilvku resursu izmantoanu, ptanas un attstanas process turpins. Dakrt praks pielieto diametrli pretjas teorijas un ts visas darbojas saldzinoi efektgi.
Bet dieml Latvij personla vadana k zintne pardjs pagjua gadsimta devidesmito gadu vid. Tomr daudzs organizcijs dzves nepiecieamba eksist vel aizvsturisk form. Var teikt, ka vl ldz galam nav izmainjusies sabiedrbas attieksme pret o vadbas teorijas atzaru un joprojm darbojs vecie padomju uzskati. Daudzs tautsaimniecbas nozars joprojm eksist uz raoanu nevis uz cilvku orientt kadru politika. Cilvks tiek uzskatts par mazvrtgu mra sasnieganas ldzekli, jo darbaspka izmaksas Latvij ir saldzinoi zemas. Kaut gan vairk un vairk vadtju cenas priet uz modernu darba organizcijas sistmu.Attiecb uz personlu ir jmaina veids un attieksme, k izgltot cilvkus un organizt procesus uzmum. Biei vien vadtjs nav mcjies, k to jdara. Vi ienk uzmum k inenieris un pirmm krtm nodarbojas ar produkcijas raoanu. Dieml jatzst, ka Latvij vl joprojm daudzos uzmumos pastv vecs vadanas un organizanas metodes, bet es domju, ka laiks un augos prasbas sabiedrb iznds visu neproduktvo un rezulttus nenesoo.
Tpc aj darb gribtu apskatt un izvrtt personla nozmgumu jebkur uzmum. Kaut ar uzmuma produktvs darbs ir atkargs no attsttm tehnoloijm, tomr cilvks ir tas, kas veic intelektulo darbu. Vadtjam ir jprot iesaistt indivdu komand, lai viu savstarpj sadarbba nodrointu nepiecieamo vrtbu radanu. Uzmuma personls ir juzskata par sava veida investcijm. Uzmuma veiksmgai darbbai darbinieku potencils un zinanas tiek uzskattas par galvenajiem pamatnoteikumiem...
: 53
: 8074
: 1360

     

, ( ),

: >> ( ) >>
: 106  |  : 6331  |  : 1081  |  : 0  |   | 
 
: 70  |  : 5303  |  : 959  |  : 0  |   | 
 
: 38  |  : 4069  |  : 1134  |  : 0  |   | 
 
: 127  |  : 5482  |  : 1098  |  : 0  |   | 
 
: 5  |  : 1934  |  : 954  |  : 0  |   | 
 
: 53  |  : 8075  |  : 1360  |  : 0  |   | 
 
: 62  |  : 5314  |  : 898  |  : 0  |   | 
 
: 51  |  : 4525  |  : 918  |  : 0  |   | 
 
: 56  |  : 4821  |  : 941  |  : 0  |   | 
 
: 11  |  : 2269  |  : 931  |  : 0  |   | 
 
: 27  |  : 2750  |  : 852  |  : 0  |   | 
 
: 45  |  : 3900  |  : 883  |  : 0  |   | 
 
: 30  |  : 3139  |  : 1012  |  : 0  |   | 
 
: 19  |  : 3016  |  : 1049  |  : 0  |   | 
 
: 91  |  : 5595  |  : 861  |  : 0  |   | 
 
: 38  |  : 3375  |  : 792  |  : 0  |   | 
 
: 63  |  : 5420  |  : 802  |  : 0  |   | 
 
: 45  |  : 3942  |  : 784  |  : 0  |   | 
 
: 79  |  : 4593  |  : 835  |  : 0  |   | 
 
: 73  |  : 4934  |  : 806  |  : 0  |   | 
 
1 2 3 4 >>
Rambler's Top100