Управление скачать лучшие рефераты, изложения, рефераты, сочинения

Personala vadishanas un motiveshanas psihologiskie aspekti

Категории рефератов: Рефераты >> Менеджмент (теория управления и организации) >> Управление скачать реферат
Tзma: Personвla vadорanas un motivзрanas psiholoмiskie aspektiTitullapa
Anotвcija
Saturs
Ievads1. Personвla vadоbas teorзtiskais skaidrojums psiholoмiskв aspektв
1.1. Personвlvadоbas bыtоba, nozоme un struktыra
1.2. Cilvзku vajadzоbas kв darba uzvedоbu noteicoрais faktors
1.3. Personвla vadорana motivвcijas kontekstв2. Motivвcijas teoriju referatоvв analоze un salоdzinврana3. Personвla motivзрana un vadорana uzтзmumв ZAUER
3.1. Uzтзmuma specifikas raksturojums
3.2. Personвla loma firmas ZAUER darbоbв
3.3. Uzтзmumв pastвvoрвs situвcijas analоze personвla vadорanas jomв
3.4. Firmas darbinieku apmierinвtоbas pзtоjums (pзtорana)
3.5. Pзtоjuma rezultвtu analоzesecinвjumi un priekрlikumi
kopsavilkumi (krievu, angпu)
izmantotвs literatыras un avotu sarakstsIEVADS
Pasaule mainвs arvien straujвk, nesot ne tikai jaunas iespзjas, bet arо jaunus sвncenрus. Pasaules tirgus ir kпuvis piesвtinвts un izтзmums nav arо Latvija. Рodien uzтзmumiem jвrзнinвs ar vissоvвko konkurenci.
Lai izturзtu konkurenci, ir nepiecieрams apрaubоt un pilnveidot visu, kas darоts lоdz рim. Ir strauji jвmainвs, jвatmet visu lieko, jвmeklз jauni ceпi un iespзjas.
Viens no vissvarоgвkajiem jebkuras organizвcijas konkurзtspзju un pat izdzоvoрanu noteicoрiem faktoriem ir cilvзki proti uzтзmuma personвls. Personвla nozоmi pat grыti pвrvзrtзt, jo cilvзku darbs ir visu pвrзju organizвcijas resursu izmantoрanas dzinзjspзks. Ja darbinieki nepildоs savus tieрus pienвkumus gandrоz visi procesi pasaulз apstвsies. Savukвrt, ja darbinieki bыs pietiekoрi ieinteresзti patзrзt savas spзjas organizвcijas labв un darоs to labprвtоgi, tad рвda uzvedоba vedоs pie dotв uzтзmuma uzplaukuma.
Visвs attоstоtajвs valstоs jau daюus desmitgadus atpakaп atzina efektоvas personalvadоbas nepiecieрamоbu. Роs jautвjums tika plaрi pзtоts, vairвki zinвtnieki izvirzоja savas koncepcijas. Рobrоd pasaulз nav vienotв viedokпa attiecоbв uz cilvзku resursu izmantoрanu, pзtорanas un attоstорanas process turpinвs. Daюkвrt praksз pielieto diametrвli pretзjas teorijas un tвs visas darbojas salоdzinoрi efektоgi.
Bet diemюзl Latvijв personвla vadорana kв zinвtne parвdоjвs pagвjuрa gadsimta deviтdesmito gadu vidы. Tomзr daudzвs organizвcijвs ро dzоves nepiecieрamоba eksistз vel aizvзsturiskв formв. Var teikt, ka vзl lоdz galam nav izmainоjusies sabiedrоbas attieksme pret рo vadоbas teorijas atzaru un joprojвm darbojвs vecie padomju uzskati. Daudzвs tautsaimniecоbas nozarзs joprojвm eksistз uz raюoрanu nevis uz cilvзku orientзtв kadru politika. Cilvзks tiek uzskatоts par mazvзrtоgu mзrнa sasniegрanas lоdzekli, jo darbaspзka izmaksas Latvijв ir salоdzinoрi zemas. Kaut gan vairвk un vairвk vadоtвju cenрas pвriet uz modernu darba organizвcijas sistзmu.Attiecоbв uz personвlu ir jвmaina veids un attieksme, kв izglоtot cilvзkus un organizзt procesus uzтзmumв. Bieюi vien vadоtвjs nav mвcоjies, kв to jвdara. Viтр ienвk uzтзmumв kв inюenieris un pirmвm kвrtвm nodarbojas ar produkcijas raюoрanu. Diemюзl jвatzоst, ka Latvijв vзl joprojвm daudzos uzтзmumos pastвv vecвs vadорanas un organizзрanas metodes, bet es domвju, ka laiks un augoрвs prasоbas sabiedrоbв iznоdзs visu neproduktоvo un rezultвtus nenesoрo.
Tвpзc рajв darbв gribзtu apskatоt un izvзrtзt personвla nozоmоgumu jebkurв uzтзmumв. Kaut arо uzтзmuma produktоvs darbs ir atkarоgs no attоstоtвm tehnoloмijвm, tomзr cilvзks ir tas, kas veic intelektuвlo darbu. Vadоtвjam ir jвprot iesaistоt indivоdu komandв, lai viтu savstarpзjв sadarbоba nodroрinвtu nepiecieрamo vзrtоbu radорanu. Uzтзmuma personвls ir jвuzskata par sava veida investоcijвm. Uzтзmuma veiksmоgai darbоbai darbinieku potenciвls un zinврanas tiek uzskatоtas par galvenajiem pamatnoteikumiem...
Размер: 53 кб
Просмотров: 7884
Закачек: 1308
скачать реферат

Добавить комментарий

Ваше имя
Ваш комментарий
Оценка плохо   нормально   хорошо
Код на картинке

Лучшие рефераты Управление, Менеджмент (теория управления и организации), Рефераты

размер реферата: 106 кб  |  просмотров: 6082  |  закачек: 1032  |  рейтинг: 0  |  читать полностью  |  скачать работу
 
размер реферата: 70 кб  |  просмотров: 5108  |  закачек: 905  |  рейтинг: 0  |  читать полностью  |  скачать работу
 
размер реферата: 38 кб  |  просмотров: 3928  |  закачек: 1080  |  рейтинг: 0  |  читать полностью  |  скачать работу
 
размер реферата: 127 кб  |  просмотров: 5284  |  закачек: 1048  |  рейтинг: 0  |  читать полностью  |  скачать работу
 
размер реферата: 5 кб  |  просмотров: 1868  |  закачек: 905  |  рейтинг: 0  |  читать полностью  |  скачать работу
 
размер реферата: 53 кб  |  просмотров: 7885  |  закачек: 1308  |  рейтинг: 0  |  читать полностью  |  скачать работу
 
размер реферата: 62 кб  |  просмотров: 5090  |  закачек: 847  |  рейтинг: 0  |  читать полностью  |  скачать работу
 
размер реферата: 51 кб  |  просмотров: 4356  |  закачек: 867  |  рейтинг: 0  |  читать полностью  |  скачать работу
 
размер реферата: 56 кб  |  просмотров: 4632  |  закачек: 891  |  рейтинг: 0  |  читать полностью  |  скачать работу
 
размер реферата: 11 кб  |  просмотров: 2185  |  закачек: 876  |  рейтинг: 0  |  читать полностью  |  скачать работу
 
размер реферата: 27 кб  |  просмотров: 2637  |  закачек: 803  |  рейтинг: 0  |  читать полностью  |  скачать работу
 
размер реферата: 45 кб  |  просмотров: 3746  |  закачек: 821  |  рейтинг: 0  |  читать полностью  |  скачать работу
 
размер реферата: 30 кб  |  просмотров: 3014  |  закачек: 964  |  рейтинг: 0  |  читать полностью  |  скачать работу
 
размер реферата: 19 кб  |  просмотров: 2910  |  закачек: 996  |  рейтинг: 0  |  читать полностью  |  скачать работу
 
размер реферата: 91 кб  |  просмотров: 5388  |  закачек: 799  |  рейтинг: 0  |  читать полностью  |  скачать работу
 
размер реферата: 38 кб  |  просмотров: 3218  |  закачек: 743  |  рейтинг: 0  |  читать полностью  |  скачать работу
 
размер реферата: 63 кб  |  просмотров: 5202  |  закачек: 756  |  рейтинг: 0  |  читать полностью  |  скачать работу
 
размер реферата: 45 кб  |  просмотров: 3791  |  закачек: 733  |  рейтинг: 0  |  читать полностью  |  скачать работу
 
размер реферата: 79 кб  |  просмотров: 4401  |  закачек: 785  |  рейтинг: 0  |  читать полностью  |  скачать работу
 
размер реферата: 73 кб  |  просмотров: 4743  |  закачек: 754  |  рейтинг: 0  |  читать полностью  |  скачать работу
 
1 2 3 4 >>
Rambler's Top100